„Nikto nie je viac nevinný ako tieto deti, ktoré sa nikdy nestanú dospelými.“
P. S. Bucková

Podmienky poskytovania sociálnej služby

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu je treba podať na príslušný samosprávny kraj podľa trvalého bydliska žiadateľa. V žiadosti  vyznačte záujem o poskytovanie sociálnej služby v Zariadení  sociálnych služieb Zelený dom Skalica.  Samosprávny kraj vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, v ktorom stanoví stupeň odkázanosti a druh sociálnej služby na ktorú je žiadateľ odkázaný. Uvedené rozhodnutie Vám príde poštou domov.

Postup podania žiadosti na poskytovanie sociálnej služby nájdete na príslušnej stránke VUC + tlačiva:(podmienky-prijatia-klienta-do-zariadenia-socialnych-sluzieb1,) ktoré si môžete priamo zo stránky vytlačiť. Ak takúto možnosť nemáte, kompletné poradenstvo i tlačivá Vám poskytneme priamo v  zariadení.

Podmienky poskytovania sociálnych služieb a výpočet úhrady za poskytované služby v zariadení sú zakotvené vo Všeobecne záväznom nariadení Trnavského samosprávneho kraja č. 30/2014 schváleného zastupiteľstvom TSK dňa 17. 12. 2014, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 1. 1. 2015.(VZN č. 30 – 2014)