„Nikto nie je viac nevinný ako tieto deti, ktoré sa nikdy nestanú dospelými.“
P. S. Bucková

Vízia, poslanie a ciele

Vízia a poslanie zariadenia

Poslaním nášho zariadenia je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť sociálnej politiky VÚC Trnava.
Víziou nášho zariadenia je zabezpečenie takého prostredia, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie prijímateľa sociálnej služby a zároveň poskytuje odborne správne a bezpečné služby.
Chceme poskytovať služby spĺňajúce požiadavky na kvalitu, ktoré zároveň dbajú aj na subjektívnu spokojnosť klienta. Klient je našim partnerom a jeho názor je pre nás dôležitý.

Strategické ciele zariadenia na obdobie 2018-2020

Cieľ 1 Dokončenie revitalizácie záhrady a externých priestorov 2017-2018
Cieľ 2 Rekonštrukcia rozvodov, vody a kúrenia 2017-2019
Cieľ 3 Udržanie psychickej a fyzickej kondície klientov 2017-2020
Cieľ 4 Udržanie pracovného uplatnenia vybraných klientov 2017-2020
Cieľ 5 Dobudovanie fyziatricko- terapeutického oddelenia 2018-2019
Cieľ 6 Celková rekonštrukcia zariadenia 2018-2019
Cieľ 7 Zabezpečenie ubytovacích štandard pre klientov 2019-2020