„Nikto nie je viac nevinný ako tieto deti, ktoré sa nikdy nestanú dospelými.“
P. S. Bucková

Projekty

Arteterapia pre skupiny záujemcov

Uvedeným projektom sa naši prijímatelia sociálnych služieb snažia aktivitami arteterapeutického charakteru zapojiť záujemcov (telesne znevýhodnených  občanov, deti z materského centra, resp. i individuálnych záujemcov) do spoločnosti. Zážitok úspešnosti, ktorý je tu prioritou, vysokou mierou eliminuje pocity menejcennosti, mobilizuje kreativitu a fantáziu a v konečnom dôsledku vypĺňa voľnočasové aktivity našich prijímateľov sociálnej služby  i záujemcov z verejnosti.

(Vianočné) koncerty

Tieto podujatia sa vždy stretávajú s veľkým ohlasom ako u samotných prijímateľov sociálnej služby tak i širokej verejnosti. Projekt dáva priestor znevýhodneným deťom a mládeži prezentovať svoje schopnosti prostredníctvom koncertu a výstavy výrobkov pre verejnosť.

Projekt cielene zasahuje i zdravú populáciu. V plnej miere totiž napĺňa myšlienku integrácie. Prostredníctvom „Vianočného koncertu“ i výstavy výrobkov prijímateľov sociálnej služby chcú širokej verejnosti poskytnúť to najlepšie čo vedia a možno trocha poodhaliť svoj vnútorný svet, ktorý je nám tak často nepochopiteľný a skrytý. Projekt vzhľadom na svoje ciele výrazne prispieva k zlepšeniu osobnostného rastu handicapovaných detí a mládeže, no v konečnom dôsledku je prínosom pre nás všetkých.

Turistika vo Vysokých Tatrách

resp. „Cyklické záujmovo-terapeutické a rehabilitačné sústredenie znevýhodnených detí a mládeže“

ZSS v Skalici od r. 1998 každoročne organizuje sústredenia v ozdravujúcom prostredí TANAP-u. V prvých ročníkoch sa náplň projektu zamerala predovšetkým na zmenu prostredia pre handicapovanú mládež korekciu negatívnych foriem správania, pozitívnu motiváciu. Posledné ročníky sa už vyznačovali snahou personálu o zjavné zníženie závislosti znevýhodnenej  mládeže od inej fyzickej osoby, a zjavné zvýšenie ich samostatnosti v konaní v pre nich netypickom prostredí.

Program v priebehu pobytu pozostáva z výchovných zamestnaní s terapeutickým cieľom, rôznych športových podujatí, kultúrnych akcií, ale predovšetkým turistiky. Taktiež sa zameriavame na zvyšovanie adaptačných schopností prijímateľov sociálnej služby v ťažších podmienkach prírodného prostredia, akým je náročný horský terén. Projekt posledné roky predpokladá trasy náročnosťou zodpovedajúce priemerne zdatným zdravým turistom.

Je určený pre výber mentálne i fyzicky znevýhodnených  deti a mládeže z nášho zariadenia. Výber sa riadi kritériami psychických a fyzických schopností na podmienky pobytu.

Na projekt každý rok výrazne prispieva Neinvestičný fond mesta Skalica.

Rehabilitačný pobyt v Piešťanoch

resp. „Cyklické záujmovo-terapeutické a rehabilitačné sústredenie  znevýhodnených detí a mládeže „

V kúpeľnom meste  Piešťany strávi sústredenie tá časť prijímateľov sociálnej služby, ktorá si vyžaduje výraznejšiu rehabilitáciu.
Program pozostáva predovšetkým z pohybových aktivít adekvátnych pre túto skupinu prijímateľov, z atypických výchovných zamestnaní s terapeutickým cieľom v zmenenom prostredí, rôznych športových podujatí, kultúrnych akcií. Taktiež sa zameriame na zvyšovanie adaptačných schopností prijímateľov sociálnej služby v ťažších podmienkach prírodného prostredia.

Na projekt každý rok výrazne prispieva Neinvestičný fond mesta Skalica.

Letná dovolenka v Senci

Je organizovaná predovšetkým pre prijímateľov sociálnej služby s celoročným pobytom, ktorým tento pobyt umožní zmenu prostredia, nácvik samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti, aktivizovanie schopností a regeneráciu tela i ducha.

„Dr. Klaun“

Pravidelná návšteva „Dr. Klauna“ v našom zariadení má zjavný vplyv na zvyšovanie sociálnej interakcie a interpersonálnej inteligencie našich prijímateľov, bola obrovskou možnosťou pre nich na získanie schopností uvoľniť sa, zvládnuť kontrolu svojich emócií, zmeniť ich nekonštruktívne správanie, získať schopnosti spontánneho správania a predovšetkým rozvíjať predstavivosť a koncentráciu.

Zážitok z emotívnych reakcií klientov z návštevy Dr. Klauna v našom zariadení sú najlepším indikátorom úspešnosti tohto projektu a presvedčia všetkých, ktorí majú to šťastie byť v kontakte so znevýhodnenými  mladými ľuďmi.

„Zdravý spôsob života“

Cieľom projektu (november 2006) bola pôvodne stabilizácia hmotnosti klientov, resp. zabránenie zvyšovaniu ich hmotnosti. Do projektu boli so súhlasom rodičov zaradení prijímatelia sociálnej služby podľa odporúčania odborníka – internistky, ktorá so zariadením aktívne spolupracuje. U väčšiny prijímateľov  sme dosiahli nielen radikálne zníženie hmotnosti, ale aj stabilizácie zdravotného stavu (zníženie krvného tlaku, stabilizácia hodnôt cukru a cholesterolu).

V rámci tohto projektu sme vo zvýšenej miere do denného režimu zahrnuli pohybové činnosti, individuálne pre každého prijímateľa sociálnej služby podľa odporúčania ošetrujúceho lekára,  saunovanie  a  plaváreň. Pokiaľ to dovoľujú poveternostné podmienky minimálne raz denne robíme vychádzky do mesta a blízkeho okolia. Individuálne podľa potrieb prijímateľov poskytujeme klasické masáže, perličkové kúpele a taktiež zabezpečujeme kúpeľné pobyty.

Rodičom prostredníctvom našich odborných partnerov poskytujeme poradenstvo v oblasti zdravej výživy i v domácom prostredí.