„Nikto nie je viac nevinný ako tieto deti, ktoré sa nikdy nestanú dospelými.“
P. S. Bucková

Vízia, poslanie a ciele

Vízia a poslanie zariadenia

Poslaním nášho zariadenia je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť sociálnej politiky VÚC Trnava.
Víziou nášho zariadenia je zabezpečenie takého prostredia, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie prijímateľa sociálnej služby a zároveň poskytuje odborne správne a bezpečné služby.
Chceme poskytovať služby spĺňajúce požiadavky na kvalitu, ktoré zároveň dbajú aj na subjektívnu spokojnosť klienta. Klient je našim partnerom a jeho názor je pre nás dôležitý.

  • Strategické ciele zariadenia na obdobie 2021- 2023
Cieľ Obsah Obdobie
Cieľ 1 Dobudovanie – fyzioterapeutického oddelenia – telocvičňa, snoezelen  2021
Cieľ 2 Vybudovanie prechodovej chodby medzi hospodárskou budovou a pavilónom P1 2021
Cieľ 3 Verejné obstarávanie na vypracovanie  projektovej dokumentácie  nadstavby  ZSS 2021
Cieľ 4 Vzdelávanie  riadiacich pracovníkov v projekte – Hodnotenie zamestnancov 2021
Cieľ 4 Udržanie pracovného uplatnenia vybraných klientov 2021-2023
Cieľ 5 Udržiavanie a ošetrovanie  záhrady a zelene v areáli zariadenia 2021-2023
Cieľ 6 Udržanie psychickej a fyzickej kondície klientov 2021-2023
Cieľ 7 Celková rekonštrukcia a nadstavba pavilónov 2022-2023
Cieľ 8 Rekonštrukcia  pergoly v záhrade 2022 -2023
Cieľ 9 Dokončenie rekonštrukcie chodníkov 2022-2023
Cieľ 10 Kontinuálne vzdelávanie zamestnancov 2021-2023