„Nikto nie je viac nevinný ako tieto deti, ktoré sa nikdy nestanú dospelými.“
P. S. Bucková

Podmienky poskytovania sociálnej služby

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu je treba podať na príslušný samosprávny kraj podľa trvalého bydliska žiadateľa. V žiadosti  vyznačte záujem o poskytovanie sociálnej služby v Zariadení  sociálnych služieb Zelený dom Skalica.  Samosprávny kraj vydá rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, v ktorom stanoví stupeň odkázanosti a druh sociálnej služby na ktorú je žiadateľ odkázaný. Uvedené rozhodnutie Vám príde poštou domov.

Ak máte trvalý pobyt na území Trnavského samosprávneho kraja, postup podania žiadosti i potrebné tlačivá  na poskytovanie sociálnej služby nájdete na webovej stránke Trnavského samosprávneho kraja.

 Ak takúto možnosť nemáte, kompletné poradenstvo i tlačivá Vám poskytneme priamo v  zariadení.

Podmienky poskytovania sociálnych služieb a výpočet úhrady za poskytované služby v zariadení sú zakotvené vo Všeobecne záväznom nariadení Trnavského samosprávneho kraja č. 89/2023 schváleného zastupiteľstvom TTSK dňa 25.10.2024, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 1. 2. 2024.   (VZN č. 89 – 2023

Výpočty jednotlivých platieb si môžete pozrieť tu: príklad platby denný klient do 4 hod (1)  ,príklad platby denný klient nad 4 hod (2), príklad platby týždenný klient (3) , príklad platby celoročný klient (2)