„Nikto nie je viac nevinný ako tieto deti, ktoré sa nikdy nestanú dospelými.“
P. S. Bucková

Kto sme

Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica (ďalej len „ZSS“), ktorého zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj, je nízkokapacitným zariadením, ktoré poskytuje ambulantnú (denné služby) i pobytovú formu sociálnych služieb (týždenné, celoročné služby). ZSS v Skalici poskytuje sociálne služby pre 35 klientov deti i dospelých. Je určený pre chlapcov i dievčatá, mužov i ženy a je zariadením tzv. rodinného typu.

Zariadenie sociálnych služieb  Zelený dom Skalica poskytuje sociálne  služby podľa zákona § 38 zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Forma Rozsah Kapacita Deň začatia poskytovania
ambulantná  sociálna služba neurčitý  čas 16  01.01.1992
týždenná  pobytová  sociálna služba neurčitý  čas 12  01.01.1992
celoročná pobytová sociálna služba neurčitý čas 7 01.01.2005
Miesto poskytovania Čulenova 3, 909 01 Skalica

Služby sa poskytujú fyzickým osobám do dovŕšenia  dôchodkového veku ak sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách. Tiež sa poskytujú fyzickým osobám, ktoré sú nevidiace, alebo prakticky nevidiace  a stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č.3.

V Domove sociálnych služieb sa poskytuje:

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby (opatrovanie).

Sociálne poradenstvo.

Sociálna rehabilitácia.

Ubytovanie.

Stravovanie.

Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

Osobné vybavenie.

V Domove sociálnych služieb sa zabezpečuje:

Rozvoj pracovných činností.

Záujmová činnosť

sa utvárajú podmienky na:

Vzdelávanie.

Úschovu cenných vecí.

V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba deťom, poskytuje sa im aj výchova.

Na vzdelávanie sa neutvárajú podmienky v domove sociálnych služieb, v ktorom sa poskytuje  sociálna služba plnoletej fyzickej osobe.

V domove sociálnych služieb  sa zabezpečuje ošetrovateľská  starostlivosť.

Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový  vek počas poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb , táto sociálna služba sa jej poskytuje naďalej.

V domove sociálnych služieb  možno poskytovať sociálnu službu najviac pre 40 prijímateľov sociálnej služby v jednej budove tohto zariadenia.

Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica poskytuje sociálne služby podľa zákona § 39 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

V špecializovanom  zariadení  sa poskytuje služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

V špecializovanom zariadení sa:
Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby (opatrovanie).

Sociálne poradenstvo.

Sociálna rehabilitácia.

Ubytovanie.

Stravovanie.

Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

Osobné vybavenie.

V špecializovanom zariadení sa zabezpečuje: 
Rozvoj pracovných činností.

Záujmová činnosť.

sa utvárajú podmienky na :

Vzdelávanie.

Úschovu cenných vecí.

Ak sa v špecializovanom zariadení poskytuje sociálna služba deťom, poskytuje sa im výchova.

Na vzdelávanie podľa odseku 2 písm. c) prvého bodu sa neutvárajú podmienky v špecializovanom zariadení, v ktorom sa poskytuje sociálna služba plnoletej fyzickej osobe.

V špecializovanom zariadení sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje špecializované zariadenie ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22.

V špecializovanom zariadení možno poskytovať sociálnu službu najviac pre 40 prijímateľov sociálnej služby v jednej budove zariadenia.

 

Dr.Klaun

Komplexná odborná starostlivosť je zabezpečovaná prostredníctvom pedagógov/inštruktorov sociálnej rehabilitácie, sociálneho pracovníka,  zdravotných sestier, fyzioterapeuta, špeciálneho pedagóga a inými externými spolupracovníkmi podľa individuálnych potrieb klientov (psychológ, logopéd, psychiater, neurológ …). Nosným princípom práce v zariadení je tímová spolupráca podľa individuálnych  plánov.

Základom odbornej práce od počiatku existencie ZSS je psychologická a špeciálno-pedagogická diagnostika a dlhodobé pozorovanie klienta. Na ich základe sa vypracováva individuálny plán klienta, v ktorom sa zameriavame na rozvoj jemnej motoriky, reči, sebaobsluhy, sociálnu rehabilitáciu ako aj na rozvoj emocionálnych i sociálnych vzťahov. Z hľadiska vývoja klienta je nevyhnutné ciele výchovnej práce aktualizovať, prispôsobiť ich vyvíjajúcim sa potrebám, záujmom i novej situácii v rodine i ostatnom sociálnom prostredí.

Výchovná činnosť prebieha v skupinách, ktoré sú rozdelené nie podľa veku, či mentálneho postihu, ale skôr podľa emocionálnych a sociálnych vzťahov, ktoré sa v skupine navzájom vytvárajú. Prácu v každej skupine zabezpečuje pedagóg/inštruktor sociálnej rehabilitácie,  zdravotná sestra a opatrovateľky.

Vo výchovno-vzdelávacej skupine je uprednostňovaná individuálna forma výchovnej činnosti, tvorená podľa stimulačných programov. Rozvoj je okrem základných zložiek výchovy (matematické predstavy, rozumová, výtvarná, pracovná, hudobná a telesná výchova) zameraný na upevňovanie základných hygienických, sebaobslužných i spoločenských návykov. Výchovná činnosť v skupine pre klientov s autistickými prvkami v správaní prebieha podľa zásad ABA programu ( program špeciálne vypracovaný na prácu pre klientov s autizmom). U niektorých klientov sú vybrané len niektoré prvky tejto metodiky. ABA programom sa rozvíjajú oblasti hrubej a jemnej motoriky, kognitívneho rozvoja, grafomotoriky, sebaobslužných i hygienických návykov a najmä augmentatívnej komunikácie.

Skupina s prakticko-teoretickou výchovou je rozdelená do dvoch podskupín – dielňa a trieda.

V dielni je cieľom práce udržiavať u klientov nadobudnuté zručnosti a schopnosti, neustále ich zdokonaľovať a rozvíjať. Rozmanitosťou pracovných činností a techník sa u klientov predlžuje doba sústredenia, rozvíja sa predstavivosť, fantázia a sebarealizácia.

Trieda sa zameriava najmä na rozvoj a udržiavanie vedomostí, ktoré klienti nadobudli počas povinnej školskej dochádzky.