„Nikto nie je viac nevinný ako tieto deti, ktoré sa nikdy nestanú dospelými“.
P. S. Bucková
Kto sme

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Skalici "Zelený dom" (ďalej len "DSS"), ktorého zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj, je nízkokapacitným zariadením, ktoré poskytuje ambulantnú (denné služby) i pobytovú formu sociálnych služieb (týždenné, celoročné služby). DSS v Skalici poskytuje sociálne služby pre 30 klientov deti a tých dospelých, ktorí boli do zariadenia prijatí ešte ako neplnoletí. Je určený pre chlapcov i dievčatá, mužov i ženy a je zariadením tzv. rodinného typu.

Komplexná odborná starostlivosť je zabezpečovaná prostredníctvom pedagógov, zdravotných sestier, fyzioterapeuta, špeciálneho pedagóga a inými externými spolupracovníkmi podľa individuálnych potrieb klientov (psychológ, logopéd, psychiater, neurológ …). Nosným princípom práce v zariadení je tímová spolupráca podľa individuálnych rozvojový plánov.

Základom odbornej práce od počiatku existencie DSS je psychologická a špeciálno-pedagogická diagnostika a dlhodobé pozorovanie klienta. Na ich základe sa vypracováva individuálny rozvojový plán klienta, v ktorom sa zameriavame na rozvoj jemnej motoriky, reči, sebaobsluhy, sociálnu rehabilitáciu ako aj na rozvoj emocionálnych i sociálnych vzťahov. Z hľadiska vývoja klienta je nevyhnutné ciele výchovnej práce aktualizovať, prispôsobiť ich vyvíjajúcim sa potrebám, záujmom i novej situácii v rodine i ostatnom sociálnom prostredí.

Výchovná činnosť prebieha v skupinách, ktoré sú rozdelené nie podľa veku, či mentálneho postihu, ale skôr podľa emocionálnych a sociálnych vzťahov, ktoré sa v skupine navzájom vytvárajú. Prácu v každej skupine zabezpečuje pedagóg, zdravotná sestra a opatrovateľky.

Vo výchovno-vzdelávacej skupine je uprednostňovaná individuálna forma výchovnej činnosti, tvorená podľa stimulačných programov. Rozvoj je okrem základných zložiek výchovy (matematické predstavy, rozumová, výtvarná, pracovná, hudobná a telesná výchova) zameraný na upevňovanie základných hygienických, sebaobslužných i spoločenských návykov. Výchovná činnosť v skupine pre klientov s autistickými prvkami v správaní prebieha podľa zásad TEACCH programu ( program špeciálne vypracovaný na prácu pre klientov s autizmom). U niektorých klientov sú vybrané len niektoré prvky tejto metodiky. TEACCH programom sa rozvíjajú oblasti hrubej a jemnej motoriky, kognitívneho rozvoja, grafomotoriky, sebaobslužných i hygienických návykov a najmä augmentatívnej komunikácie.

Skupina s prakticko-teoretickou výchovou je rozdelená do dvoch podskupín – dielňa a trieda.

V dielni je cieľom práce udržiavať u klientov nadobudnuté zručnosti a schopnosti, neustále ich zdokonaľovať a rozvíjať. Rozmanitosťou pracovných činností a techník sa u klientov predlžuje doba sústredenia, rozvíja sa predstavivosť, fantázia a sebarealizácia.

Trieda sa zameriava najmä na rozvoj a udržiavanie vedomostí, ktoré klienti nadobudli počas povinnej školskej dochádzky.

Samostatnú skupinu tvoria deti, ktoré sú vzdelávané v Špeciálnej základnej škole v Skalici.

Videoprezentácia Zeleného domu
Pozrite si našu videoprezentáciu


Zamestnanci


nahor

Práca v domove sociálnych služieb je fyzicky i psychicky mimoriadne náročná a okrem vysokej odbornosti vyžaduje predovšetkým citlivý a chápajúci prístup k handicapovaným ľuďom. Nie je to "zamestnanie", ale ako hovoríme my "je to spôsob života". Ale to, čo tu "dostávame", nedostaneme nikto nikdy v žiadnom inom zamestnaní. Prináša zároveň obohatenie nielen pre klientov, ale aj pre samotných pracovníkov. Dostáva sa im úprimnej lásky, priateľstva a prostredníctvom nej majú aj oni možnosť rozdávať lásku a priateľstvo tým, ktorí to najviac potrebujú.

Od r. 2006 je naše zariadenie výcvikovým pracoviskom pre strednú zdravotnícku školu v Skalici.


Výchovná skupina pre klientov s autistickými prvkami v správaní


nahor

Výchovná činnosť v tejto skupine prebieha v prostredí, ktoré je bez rušivých faktorov, stále, nemenné. Každý klient má vyhradený svoj pracovný priestor štruktúrovaný podľa charakteru práce (vzdelávanie, relaxácia, hra, stolovanie) a zrozumiteľne označený (obrazovými kartičkami, predmetmi). Poradie činností je nemenné, prispôsobujeme ho možnostiam, schopnostiam a výchovným zámerom, ktoré sledujeme.

So všetkými našimi klientami v našom zariadení pracujeme podľa individuálnych výchovných plánov, ktoré sú obzvlášť dôležité pri klientoch s autistickými prvkami v správaní. Sú zamerané na stimuláciu hrubej a jemnej motoriky, sebaobsluhu, rozvoj percepcie a kognitívny rozvoj, rozvoj reči, predlžovanie sústredenosti a usmerňovanie správania. Deti pracujú s komunikačnou tabuľou - buď na obrazovej úrovni (kartičky) alebo na predmetovej úrovni (predmety). Každá kartička - predmet symbolizuje určitú činnosť (práca, jedlo, umývanie, hra ...).

S klientom hovoríme vždy v jeho jazyku a v 1. osobe jednotného čísla. Komunikácia z našej strany je priamočiara, strohá, jednoduchá, nepoužívame zložené úlohy ani zbytočné slová. Vždy vyžadujeme dokončenie danej úlohy. Jednotlivé úlohy fázujeme, vždy dodržiavame pôvodný postup, úlohy gradujeme podľa náročnosti a aj z hľadiska organizácie. U týchto klientov je obmedzená imitácia, preto všetko robíme s ním, s jeho rukami, slovne čo najmenej komentujeme. Využívame systém odmien (sladkosti, oriešky…) postupne však intenzitu odmeňovania znižujeme a kombinujeme ho so slovnou pochvalou, resp. pohladením.

Tento vzdelávací program napomáha klientom sprehľadniť prostredie, vedie ich k samostatnosti a zmysluplným činnostiam, ktoré ho ďalej rozvíjajú. Znižuje výskyt, frekvenciu a intenzitu vyzývavého správania. Reaguje na meniace sa symptómy a potreby klientov s autizmom, vyžaduje optimálny pomer jedného pracovníka na jedno dieťa a dostatočné materiálové vybavenie. Personál okrem náležitého vzdelania musí byť vybavený veľkou dávkou trpezlivosti počkať si na výsledky svojej práce, ktoré sa objavujú neskôr ako u ostatných detí s iných charakterom postihnutia.


Zariadenie pestúnskej starostlivosti


nahor

 Rozhodnutím č. 2004/OSP/3658/2 s účinnosťou od 1.1.2005 Trnavský samosprávny kraj pričlenil k Domovu sociálnych služieb pre deti a dospelých Zariadenie pestúnskej starostlivosti Šaštín Stráže.

 V zariadení pestúnskej starostlivosti sa poskytuje starostlivosť deťom, ktoré sú zverené do pestúnskej starostlivosti právoplatným rozhodnutím súdu o zverení dieťaťa do pestúnskej starostlivosti. V uvedenom zariadení pestúni poskytujú náhradnú rodinnú starostlivosť deťom zvereným do pestúnskej starostlivosti, najmä súrodencom.


Spolupráca s Mikádom, o.z.


nahor

 Cieľom Občianskeho združenia Mikádo, na ktorého vzniku v r. 2006 sme sa výraznou mierou podieľali, je vzdelávanie, poradenstvo v oblasti starostlivosti o občanov so špeciálnymi potrebami a pomoc pri presadzovaní ich dôstojného spôsobu života. Združuje aktivistov, ktorí majú záujem pomáhať v aktivitách zameraných na zmenu kvality spôsobu života občanov so špeciálnymi potrebami - občanov s mentálnym, telesným a zmyslovým postihnutím a občanov v sociálnej núdzi.

 V súčasnosti sme zaradili dvoch našich klientov do pracovného procesu prostredníctvom chránených dielní, ktoré Mikádo zriadilo.


Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja


nahor

 Podmienky poskytovania sociálnych služieb a výpočet úhrady za poskytované služby v zariadení sú zakotvené vo Všeobecne záväznom nariadení Trnavského samosprávneho kraja č. 2/2003 schváleného zastupiteľstvom TSK dňa 24. apríla 2003, ktoré nadobudlo účinnosť dňom 1. júla 2003.