„Nikto nie je viac nevinný ako tieto deti, ktoré sa nikdy nestanú dospelými.“
P. S. Bucková

Kto sme

 
Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica (ďalej len „ZSS“), ktorého zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj, je nízkokapacitným zariadením, ktoré poskytuje ambulantnú (denné služby) i pobytovú formu sociálnych služieb (týždenné, celoročné služby). ZSS poskytuje sociálne služby pre 35 klientov: deti i dospelých. Je určený pre chlapcov i dievčatá, mužov i ženy a je zariadením tzv. rodinného typu.
 
ZSS poskytuje sociálne služby podľa zákona § 38 zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
 
Forma soc. služby    Rozsah           Kapacita        Deň začatia
ambulantná             neurčitý čas         16                  1.1.1992
týždenná                   neurčitý čas          9                   1.1.1992
celoročná                  neurčitý čas          7                   1.1.2005

Miesto poskytovania Čulenova 3, 909 01 Skalica

Služby sa poskytujú fyzickým osobám do dovŕšenia dôchodkového veku ak sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách. Tiež sa poskytujú fyzickým osobám, ktoré sú nevidiace, alebo prakticky nevidiace a stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3.
 
V domove sociálnych služieb sa poskytuje:
-pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
-sociálne poradenstvo
-sociálna rehabilitácia
-ubytovanie
-stravovanie
-upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
-osobné vybavenie
 
 zabezpečuje:
-rozvoj pracovných činností
-pomoc pri pracovnom uplatnení
-záujmová činnosť
 
utvárajú  podmienky na:
-vzdelávanie
-úschovu cenných vecí
 
Ak sa domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba deťom, poskytuje sa im aj výchova.
 
Na vzdelávanie podľa odseku 2 písm.c) prvého bodu sa neutvárajú podmienky v domove sociálnych služieb, v ktorom sa poskytuje sociálna služba plnoletej fyzickej osobe.
 
V domove sociálnych služieb sa zabezpečuje ošetrovateľská starostlivosť, ak  neposkytuje domov sociálnych služieb ošetrovateľskú starostlivosť  podľa § 22.
 
Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej.
 
V domove sociálnych služieb možno poskytovať sociálnu službu najviac pre 40 prijímateľov sociálnej služby v budove  zariadenia.
 
Sociálnu službu v domove sociálnych služieb nemožno poskytovať ako celoročnú pobytovú  sociálnu službu.
 
ZSS poskytuje sociálne služby podľa zákona § 39 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
 
Forma soc. služby       Rozsah                 Kapacita    Deň začatia
ambulantná               neurčitý čas            0
týždenná                     neurčitý čas            0
celoročný                    neurčitý čas            3              1.10.2021

Miesto poskytovania: Čulenova 3, 909 01 Skalica

V špecializovanom zariadení sa poskytuje služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.
 
V špecializovanom zariadení sa poskytuje:
-pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
-sociálne poradenstvo
-sociálna rehabilitácia
-ubytovanie
-stravovanie
-upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
-osobné vybavenie
 
 zabezpečuje:
-rozvoj pracovných činností
-pomoc pri pracovnom uplatnení
-záujmová činnosť
 
utvárajú podmienky na:
-vzdelávanie
-úschovu cenných vecí
 
Ak sa v špecializovanom zariadení poskytuje sociálna služba deťom, poskytuje sa im výchova.
 
Na vzdelávanie podľa odseku 2 písm. c) prvého bodu sa neutvárajú podmienky v špecializovanom zariadení, v ktorom sa poskytuje sociálna služba plnoletej fyzickej osobe.
 
V špecializovanom zariadení sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje špecializované zariadenie ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22.
 
V špecializovanom zariadení možno poskytovať sociálnu službu najviac pre 40 prijímateľov sociálnej služby v budove zariadenia.
 
Komplexná odborná starostlivosť je zabezpečovaná prostredníctvom inštruktorov sociálnej rehabilitácie, sociálneho pracovníka,  zdravotných sestier, praktických sestier – asistentov, sanitára, opatrovateľov, fyzioterapeuta, špeciálneho pedagóga a inými externými spolupracovníkmi podľa individuálnych potrieb prijímateľov sociálnych služieb (psychológ, logopéd, psychiater, neurológ …). Nosným princípom práce v zariadení je tímová spolupráca podľa individuálnych plánov s programom sociálnej rehabilitácie.
 
Základom odbornej práce od počiatku existencie ZSS je psychologická a špeciálno-pedagogická diagnostika a dlhodobé pozorovanie prijímateľa sociálnej služby. Na ich základe sa vypracováva individuálny plán prijímateľa sociálnej služby, v ktorom sa zameriavame na rozvoj jemnej motoriky, reči, sebaobsluhy, sociálnu rehabilitáciu ako aj na rozvoj emocionálnych i sociálnych vzťahov. Z hľadiska vývoja klienta je nevyhnutné ciele výchovnej práce aktualizovať, prispôsobiť ich vyvíjajúcim sa potrebám, záujmom i novej situácii v rodine i ostatnom sociálnom prostredí.
 
Výchovná činnosť prebieha v skupinách, ktoré sú rozdelené nie podľa veku, či mentálneho postihu, ale skôr podľa emocionálnych a sociálnych vzťahov, ktoré sa v skupine navzájom vytvárajú. Prácu v každej skupine zabezpečuje inštruktor sociálnej rehabilitácie,  zdravotná sestra resp. praktická sestra – asisitent, sanitár a opatrovateľky.
 
Vo výchovno-vzdelávacej skupine je uprednostňovaná individuálna forma výchovnej činnosti, tvorená podľa stimulačných programov. Rozvoj je okrem základných zložiek výchovy (matematické predstavy, rozumová, výtvarná, pracovná, hudobná a telesná výchova) zameraný na upevňovanie základných hygienických, sebaobslužných i spoločenských návykov. Výchovná činnosť v skupine pre prijímateľov sociálnej služby s autistickými prvkami v správaní prebieha podľa zásad ABA programu ( program špeciálne vypracovaný na prácu pre prijímateľov sociálnej služby s autizmom). U niektorých klientov sú vybrané len niektoré prvky tejto metodiky. ABA programom sa rozvíjajú oblasti hrubej a jemnej motoriky, kognitívneho rozvoja, grafomotoriky, sebaobslužných i hygienických návykov a najmä augmentatívnej komunikácie.
 
Skupina s prakticko-teoretickou výchovou je rozdelená do dvoch podskupín – dielňa a trieda.
 
V dielni je cieľom práce udržiavať u prijímateľov sociálnej služby nadobudnuté zručnosti a schopnosti, neustále ich zdokonaľovať a rozvíjať. Rozmanitosťou pracovných činností a techník sa u klientov  predlžuje doba sústredenia, rozvíja sa predstavivosť, fantázia a sebarealizácia.
 
Trieda sa zameriava najmä na rozvoj a udržiavanie vedomostí, ktoré prijímatelia sociálnej služby  nadobudli počas povinnej školskej dochádzky.