„Nikto nie je viac nevinný ako tieto deti, ktoré sa nikdy nestanú dospelými.“
P. S. Bucková

Výchovná skupina pre klientov s autistickými prvkami v správaní

Výchovná činnosť v tejto skupine prebieha v prostredí, ktoré je bez rušivých faktorov, stále, nemenné. Každý prijímateľ sociálnej služby má vyhradený svoj pracovný priestor štruktúrovaný podľa charakteru práce (vzdelávanie, relaxácia, hra, stolovanie) a zrozumiteľne označený (obrazovými kartičkami, predmetmi). Poradie činností je nemenné, prispôsobujeme ho možnostiam, schopnostiam a výchovným zámerom, ktoré sledujeme.

So všetkými prijímateľmi sociálnej služby  v našom zariadení pracujeme podľa individuálnych  plánov, ktoré sú obzvlášť dôležité pri klientoch s autistickými prvkami v správaní. Sú zamerané na stimuláciu hrubej a jemnej motoriky, sebaobsluhu, rozvoj percepcie a kognitívny rozvoj, rozvoj reči, predlžovanie sústredenosti a usmerňovanie správania. Deti pracujú s komunikačnou tabuľou – buď na obrazovej úrovni (kartičky) alebo na predmetovej úrovni (predmety). Každá kartička – predmet symbolizuje určitú činnosť (práca, jedlo, umývanie, hra …).

S klientom hovoríme vždy v jeho jazyku a v 1. osobe jednotného čísla. Komunikácia z našej strany je priamočiara, strohá, jednoduchá, nepoužívame zložené úlohy ani zbytočné slová. Vždy vyžadujeme dokončenie danej úlohy. Jednotlivé úlohy fázujeme, vždy dodržiavame pôvodný postup, úlohy gradujeme podľa náročnosti a aj z hľadiska organizácie. U týchto klientov je obmedzená imitácia, preto všetko robíme s ním, s jeho rukami, slovne čo najmenej komentujeme. Využívame systém odmien (sladkosti, oriešky…) postupne však intenzitu odmeňovania znižujeme a kombinujeme ho so slovnou pochvalou, resp. pohladením.

Tento vzdelávací program napomáha prijímateľom sociálnej služby  sprehľadniť prostredie, vedie ich k samostatnosti a zmysluplným činnostiam, ktoré ho ďalej rozvíjajú. Znižuje výskyt, frekvenciu a intenzitu vyzývavého správania. Reaguje na meniace sa symptómy a potreby klientov s autizmom, vyžaduje optimálny pomer jedného pracovníka na jedno dieťa a dostatočné materiálové vybavenie. Personál okrem náležitého vzdelania musí byť vybavený veľkou dávkou trpezlivosti počkať si na výsledky svojej práce, ktoré sa objavujú neskôr ako u ostatných detí s iných charakterom postihnutia.